Thursday, July 21, 2016

RHEL DVD kao yum repo

1/ Mountovati DVD kao lokalni direktorijum
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

2/ Kopirati media repo datoteku sa DVD-ja u yum.repos.d direktorijum:
cp /mnt/cdrom/media.repo /etc/yum.repos.d/installmedia.repo

*** Ova datoteka sadrzi metapodatke o samom repozitorijumu, ali bez URL-a do samog repozitorijuma

3/ Dodati URL do repozitorijuma u repo datoteku /etc/yum.repos.d/installmedia.repo:
baseurl=file:///mnt/cdrom/Server

Nakon toga možete pokrenuti yum program za instalacije željenih programa.

No comments: