Thursday, December 24, 2009

SVN kao Windows Service

  1. Raspakovati ZIP arhivu u direktorijum c:\svn
  2. Napraviti direktorijum gde će se nalaziti SVN repositorijum, npr. c:\svnrepo
  3. Pokrenuti sc komandu za kreiranje servisa
sc create svnservice binpath= "c:\svn\bin\svnserve.exe --service --root c:\svnrepo" displayname= "Subversion" depend= Tcpip


Dodatno, da bi se servis pokretao automatski, pokrenuti komandu services.msc, pronaći servis "Subversion" i podesiti da se podiže automatski,

No comments: